Finnmark preges av et landbruk med småskalaproduksjon

Norge er som kjent et langstrakt land, og det å drive med jordbruk er slett ikke det samme fra sør til nord. Det finnes mange lokale variasjoner innenfor hver landsdel, men det store bildet viser klart at den nordligste landsdelen har de største utfordringene.

Klima er så klart det som i hovedsak skaper denne forskjellen mellom, Sør-, Midt-, og Nord-Norge. Men det er lange og gode tradisjoner, for jordbruk også i et fylke som Finnmark. Selv om de store brukene er å finne lenger sør, er jordbruket i Finnmark viktig.

Mange utfordringer

Jeg tenker da både på bonden selv, men også for kundene og samfunnet totalt sett. Personlig mener jeg at alle landsdeler, skal ha en så god jordbruksproduksjon som mulig. Her kommer vi også inn på klimapolitikk, og da spesielt det at man i størst mulig grad – må søke å redusere transport av matprodukter mellom landsdelene. Klimaregnskapet er ikke lett å balansere, for det er ikke mulig å skape en produksjon innen landbruket – som gjør transport uaktuell. Vi kan jo bare tenke de store mengder med fisk, som daglig transporteres fra Nord-Norge og sørover. Transporten motsatt vei er nok minst like stor i volum, men da altså med produkter som Nord-Norge selv ikke kan produsere.

Smått men viktig

Når jeg sier at jordbruket i Finnmark legger beslag på 0,3 % av det totale arealet i fylket, så forstår sikkert de fleste at jordbruk ikke er noe som preger Finnmark i nevneverdig grad. Når vi sammenholder dette tallet med Norge sitt arealbruk knyttet til jordbruk, så står Finnmark fylke for kun 1 % totalt sett. Når vi ser mer detaljert på hva som produseres i jordbruket så langt mot nord, så skal jeg ta noen av tallene jeg har hatt tilgang til. Grovfôr er uten tvil det som utgjør den største delen, ja faktisk brukes nesten 90 % av arealet i jordbruket i Finnmark til produksjon av grovfôr.

Utvikling av distriktene og sysselsetting

Utvikling av distriktene og sysselsetting

Når vi ser på innmarksbeite så viser tallene at noe over 10 %, brukes til dette i Finnmark. Arealer med denne type produksjon, har ofte et tydelig kulturpreg og brukes derfor til beite og ikke maskinell høsting. Utvikling av distriktene, bosetting, kulturbærer og ikke minst sysselsetting, dette er hva jordbruket i Finnmark bidrar til. Det er selv med sin småskalaproduksjon som Finnmark hovedsakelig har, viktig for landsdelen og lokalsamfunn at jordbruket består i Nord-Norge.

Kulturlandskapet i Finnmark

Det som kjennetegner og også er et særpreg for kulturlandskapet i fylket, er at det innehar ganske stor variasjon når det kommer til tunstrukturen. Veier, grøfter, bekker og elver, deler opp jordbruksarealene. Størrelsene på jordstykkene i Finnmark, ligger relativt langt under det vi finner av tall for landsgjennomsnittet. Men om vi sammenlikner tallene fra Finnmark med andre fylker som Nordland og Troms, så kommer Finnmark ut med de største jordstykkene i gjennomsnitt.Senere skal vi se på skogbruket, og vi kommer nok til å besøke Finnmark atter en gang. Jeg har vært i Finnmark en del ganger, og naturen man finner lengst nord i landet vårt – gjør et mektig inntrykk.